Tjänstepigan Helena Svensdotters stölder

I maj månad 1727 avslöjades några stölder genomförda av tjänstepigan Helena Svensdotter i Vimmerby stad. Stöldgodset bestod av en drälsduk och tre silverskedar. Jag tänkte för skojs skull i detta inlägg återge näst intill ordagrant dåtidens stavning direkt ur domboken. I detta fall förekommer även en sedan tidigare bekant kvinna, nämligen Helena Grönfelt, dotter till ökända Kerstin Keyser.

HelenaSvensdotter

Anno 1727, den 13 maj, höltz ordinarie rådstugu, närvarande Herr borgmästaren Petter Hiertstedt, rådmännen Joen Erichson, Niclas Linck och Jonas Lindegreen.

Samma dag inkallades sal. Rådman Hellers Enka hustru Elena Erlandsdotter och efter laga citation tilltalade hustru Margreta Linck, för en drälsduk af fint lärftsgarn, hwilken henne är ohemult ifrån kommen förl. Nyåhrs dags, och igenom rådman Lincks hustru Catharina Budeen fått en liten spaning förl. Onsdag, att Anders Wimmans piga Helena skulle utbudit en duk till sällja. Derpå hustru Elena Erlandsdotter gått gienast nu i förl. Onsdag afton till Anders Wimmans, hwarest dess swåger Claes Widman med bägges deras hustrur bor, nembl. Lena och Anna Grönfelter, och i wänlighet i en Cammar desse både hustrur tillfrågat, om intet de förstått deras tienstepiga haft någon duk? Hwarpå Anna Grönfeldt swarat, att hon sedt pigan haft en duk, och förmenas honom hafwa sålt hoos hustru Margareta Linck. Derpå hustru Elena Erlandsdotter tog ifrån Anders Wimmans huus afträde.

Förl. Torsdag morgon som war Christi Himmelsfärds dags, kom hustru Margareta Linck gångandes till sal. Rådman Hellers enka, och sade sig hafwa en duk, sampt ehrböd honom tillbaka bära, då Hellers enka sig wägrade och sade iag får wähl duken igen, och der på hoos herr borgmästaren sökia om hielp och bijstånd, och der med skilldes ifrån hwarandra.

Hustru Margreta Linck, närwarande tillstod, att hon hade duken af tienstepigan i underpant tillkommit förl. Mathis mästo marknadsdag för 4½ daler kopparmynt som pigan Lena, marknadsmorgonen, duken dijtburit och penningarna emottagit, men nekar alldeles till, att hafwa kiöpt duken, derpå blef stadstiernaren Pehr Håkansson befalter att gå under till Margareta Links huus och hämpta duken opp, hwilken tillbaka kom med duken, då hustru Elena Erlandsdotter igenkiände, dett wara sin duuk, och wiste 2ne lijka stycken.

Pigan Helena Svensdotter optog uthur fängelset, och befrågades henne om hon stulit någon duuk ifrån sal. Rådman Hellers enkia? Hwilket hon straxt bekiände sig hafwa giort i förl. Julhelgdagarne, om en afton, att hon tagit duken, då ingen war i stugan hoos bemelte Hellers enka, och duken låg på bordet, sampt sade sig bemälte duk försålt till hustru Margareta Linck, då hon om en afton lembnat duken wid Anders Wimmans bakport till hustru Margareta, och om Mathio marknads morgon kom och wille ha sina penningar, warandes uti stugun dottren Dorothea tillstädes, som afwist handelen, och räknade löspenningarna till fyllnad uti 4½ daler kopparmynt. Men Dorothea närwarande alldeles nekar här till, sampt att duken är pantsatt och intet kiöpter, ej heller af wiste att duken war stuhlen uthan pigan sagt wid efterfrågan, hon haft duken i några åhr, der på till spordes pigan, om hon sagt för hustru Margareta Linck och hennes dotter Dorothea, att duken wart stuhlen, swarade der till nej, sampt och att ingen har bedt henne stiähla, eller warit i råds om tiufnaden.

Dessutom bekiäner pigan Lena Svensdotter, att hon ifrån handelsman herr Jonas Castman bortstuhlit en silfwerskied, och ifrån guldsmeden mäster Anders Castman två silfwerskiedar, hwilka 3ne skiedar Johan Johanssons hustru Elisabeth Stock åth henne förwarat; Rådstugurätten lät opkalla Johan Johanssons hustru Elisabeth och tillfrågade henne om hon kiöpt desse 3ne skiedar: derpå swarade hon, att pigan berättat sig erft desse skiedar och fått henne till giömma, och bedt att hennes man skulle föra dem till hennes släkt uti Tiust, och således intet har skiedarne hemma. Derpå Rådstugu Rätten antydde hustru Elisabeth, att skaffa skiedarne igen till nästkommande Måndags.

Pigan Lena Svensdotter bekiände wijdare, att hon haft duken i sin maatmoders Anna Grönfelts förwahr en lånan tijds, och ehrbiudit henne duken till kiöp: men när hennes syster Helena Grönfält, fått wettat der om, och sagt dett för sin man Anders Wimman hade hon fått duken igen åth pigan, och intete honom längre under sitt förwahr hafwa wille.

Hustru Anna Grönfelt opkallades, och befrågades henne, om haft denne duk under sitt förwahr? Swarade der till, att hon haft duken allenast i några dagar, till dess hon fick fråga sin syster om hon skulle kiöpa duken, I sedan råddes med swar andra, att få pigan duken igen, och bad henne bära honom dijt, hon tillförende har tagit honom, sampt frågade hwarest hon tillförende haft duken? Sade; hoos Johan Johanssons Lisken, och der med gick uth, och bar duken i brygghuset, hwarest hon honom sedan lade.

Rådstugurätten stannade med wijdare ransakning till dess skiedarne koma tillstädes, och förden skull differerar saken till nästa Rågstugu dags, och alltså parterne togo afträde.

 

Anno 1727, den 15 maj, höltz ordinarie rådstugu, närvarande Herr borgmästaren Petter Hiertstedt, rådmännen Joen Erichson, Niclas Linck och Jonas Lindegreen. Herr Rådman Anders Wimmermarck siuk.

Sedan oppkallades qwinfolket Helena Svensdotter, och wijdare befrågades, om hon någon mehra hade att bekiänna som hon stuhlit hafwer, än den på sidsta Rådstugun tillstådde drälsduk och 3ne silfwerskiedar? Swarade der till alldeles nej. Deruppå Rätten tillfrågade henne, om hustru Maria Linck och Lisken Storck af wettat, dett hon stuhlit duken och silfwerskiedarne, eller om någon annan afwettat hennes tiufweri? Dertill hon åter alldeles nekar, att ingen dett afwiste, annorlunda, än hon skiedarne erft, såsom och att Lisken Storck igenom sin man Johan Johansson skulle befordra de 3ne silfwerskiedar, till qwinfolkets faster att hoos hennes förwaras.

Hustru Anna Grönfelt opkallades och besfrågades hennes, om hon något af qwinfolkets tiufwerij afwettat, antingen dett hon redan bekiänt, eller något mehra som hon skulle tagit, och för henne uppenbarat? Derpå swarade Anna Grönfelt, att hon intet sedt mehr än drälsduken och en silfwerskied med bokstäwer på A: S: hwilken skied pigan berättat sigs hafwa försålt till hustru Anna Linck: och mehra weet hon intet om hennes saker, som hon sedt henne haft, ej heller hört, och sade dett willia meds eeds betyga. Hwar med hon tog afträde.

 

Anno 1727, den 17 maj, höltz ordinarie rådstugu, närvarande Herr borgmästaren Petter Hiertstedt, rådmännen Joen Erichson, Niclas Linck och Jonas Lindegreen. Herr Rådman Anders Wimmermarck siuk.

Samma dag oppkallades qwinfolket Helena Svensdotter, och wijdare henne befrågades om hon något mehr hafwer stuhlit, än hwad hon redan bekiänt? Såsom och, om någon med henne warit i samråde, och sig dehlachtig i tiufnaden giort? Swarade här till alldeles nej, att hon intet mehr stuhlit, än hwad hon redan bekiänt hafwer, om duken och de 3: silfwerskiedarne, sampt att ingen afwettat hennes saker antingen der warit stuhlna eller ej.

Deruppå drällsduken som är 9 ¾ alnar lång, af 2ne troowärdige hustru wärderades, hwilka intygar, att hon intet högre kunde wärderas än till 24 öre silfwermynt allnen, belöper 7 daler 10 öre silfwermynt sampt skiedarne som woro tillsammans 9 ¼ lod, a 1 daler 5 1/3 öre silfwermynt lodet, blir 10 daler 25 1/3 silfwermynt giör i en summa tillsammans 18 daler 3 1/3 öre silfwermynt.

Och som Rådstugu Rätten intet mehra kunde utleeta henne Helena Svensdotter denna gången hafwa stuhlit, ty företog saken till afgiörande uti efterföljande slut.

Rådstugu Rättens sentens och dom, ofwer qwinfolcket Helena Svensdotters begångna tiufnad, afsagd Wimerby Rådhus den 17 maj 1727. Emedan dett befinnes efter Helena Svensdotters egit tillstående, dett hon borttagit ifrån sal. Rådman Hellers encka, hustru Elena Erlandsdotter en duk om 9 ¾ alns längds, efter wärdie bestiger 7 daler 10 öre silvermynt sampt 3ne st silfwerskiedar, een tillhörig herr Jonas Arfwidsson Kastman, och de andra 2ne mäster Anders Kastman, wäga tillsammans 9 ¼ lods, bestiger å 1 daler 5 1/3 öre silfwermynt lodet till 10 daler 25 1/3 öre silfwermynt.

För den skull i anledning af Kongl. Maijst. Straffordning af den 18 Maij 1653 kommer hon således att plickta tredubbla böter till hennes räknat denna hennes tiufnad 54 daler 10 öre silfwermynt, och dessuthan efter resolution på Prästeskapets beswär af åhr 1697 8. § sampt den 21 Martij 1715 jämwähl stå uppenbara Kyrkioplicht.

Hwad wijdare hustru Elena Erlandsdotters kiäromåhl till hustru Margareta Linck widkommer, så kan Rådstugu Rätten denna gången till wijdare skiähl och bewijs, bemälte Käromåhl ej afsluta, uthan antijdes kiäranden till sine Kiäromåhl, sådant med giltige wittnen intyga, lijkmätigt domare Reglarnes 35 §: actum ut supra.

Avslutningsvis…

Så slutade detta fall. Helena Svensdotter hade med största sannolikhet inte de 54 daler och 10 öre silvermynt som hon dömdes att betala, då det var en ansenlig summa pengar på den tiden. Straffet bör därför ha förvandlats till kroppsstraff, det vill säga Helena fick lida risstraff utanför rådhuset inför Vimmerbybornas dömande och hånfulla blickar. Observera att redan den andra rättegångsdagen omnämndes inte längre Helena som piga utan som qwinsfolk vilket på den tiden var ett nedvärderande skällsord för en icke gudfruktig kvinna.

Källreferens

Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:6533 (1721-1729) Bild 4000 (AID: v280120.b4000)
Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:6533 (1721-1729) Bild 4020 (AID: v280120.b4020)
Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:6533 (1721-1729) Bild 4050 (AID: v280120.b4050)
 
 
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s