Då kärleken kunde vara ett brott…

Idag tar jag upp ett rättsfall som utspelade sig här i Vimmerby år 1729, vilket involverade den rymde volontären Axel Hansson Falck och kvinnan Anika Nilsdotter. Våren 1727 hade dessa två träffats och haft sex tillsammans, något som på den tiden var olagligt då de inte var gifta med varandra. Detta rättsfall hade dragit ut på tiden då det var svårt att bevisa två saker; var Axel en förrymd volontär vilket han nekade till, och framför allt, var Anika fortfarande gift med sin tidigare make eller var han död som hon påstod?

Cell

Om Anika fortfarande var gift skulle de komma att dömas för enkelt hor (sex mellan en gift och en ogift person). Tidigare var detta brott belagt med dödsstraff, men sedan 1653 innebar domen 80 daler silvermynt i böter för den gifta, och 40 daler silvermynt för den ogifta. Om det visade sig att Anika verkligen var änka och därmed inte längre gift, så skulle de komma att dömas för lönskaläge (sex mellan två ogifta) och då var straffet mycket lägre, 10 daler för mannen, och 5 daler för kvinnan.

Ett tips: Jag har denna gång valt att så gott som ordagrant skrivit av domboken, varför det är ett utmärkt tillfälle för den som vill träna på att läsa handstil från början av 1700-talet. Källreferens till de tre uppslagen i domböckerna finns i slutet av inlägget. 

När vi kommer in i historien så har Axel och Anika stått anklagade för brottet i inte mindre än fyra olika domstolar, och därefter förpassats till häktet i Kalmar slott. Brottet skall ha skett dels i närheten av Fjälsters gästgivargård (12 km sydöst om Vimmerby), och dels här i Vimmerby stad. Anika och Axel hade nu förts från Kalmar slott och satt i stadens häkte i väntan på att rådstugurätten skulle samlas, vilket skedde den 1 oktober.

 

Vimmerby rådstuga, 1 oktober 1729

Den 1: october höltz ordinarie Rådstugu, närwarande borgmästaren herr Watzell sampt rådmännen Niclas Linck och Jonas Lindegreen. Rådman Anders Wimmermark är ännu ej hembkommen och rådman Oluf Wimnell siuk.

…Ytterligare och i anledning af högwählborne herr Baron Ammiral och Landshöfdingen von Philanders höggunstiga skrifwelse af d. 27 sistl. Septembris företog sig Rådstugu Rätten att ransaka öfwer de ifrån Callmare Slått under fängsligit förwahr hijtförde personer, afskiedade Båtsmannen Axel Ekman och qwinsfolket Annika Nills dotter, whilka först såsom för begångit lönskeläge warit anklagade och ransakning understälts d. 22 maj 1728 wid Willand härads lofl. Tingsrätt, men derifrån remitterade blifwit till Linckiöping stads lofl. Rådstugurätt derest de examinerade blifwit d. 6 Julij samma åhr, och widare derifrån förwiste till Rönö härads tingsrätt, som wid ett extra ting deröfwer ransakat d. 3: september samma åhr, och hänskutit berörde måhl under Stockholms stads södra förstads lofl. Kiämnärsrätt, hwilken dett upptagit den 23. Ejusd: då först Axel Ekman under ransakningen bekiänt sig wara gift med hustru Elin Olofsdotter men dessuthon har tillika med kånan föregifwit sig sitt lättfärdige umgiänge begynt här i Wimmerby stads, hwarföre de till Callmare slått försände blifwit, Sedermehra är ransakning d. 3: martii innewarande åhr wid Stranda härads lofl. Ting Rätt, emellan Ekman och dess laggifta hustru Elin Olofsdotter, whilka nu uti venerando Consistorio Callmar ifrån whar andra skillde blifwit, med mehra, som så wähl högwälborne herr Baron Ammiral och Landshöfdingens bref, som de widhlystige hijtsände ransakningar bredare utwijsa.

Karlen Axel Ekman uptogs uthur arresten och tillspordes om han någon annan bekiännelse har att giöra än den han wid de andra domstohlarne giort? Swarade, dett han intet annat har att bekiänna än det han wid Stockholms stad Södra kiämnärs Rätt angifwit, påståendes att första umgiänget har han haft med Kånan Annika Nils dotter här i staden uti Båtsmannen Paul Werners huus. I hwad åhr det skiedde, Uhp: Att dett war wåhrtijden 1727. Hwilket äfwen Båtsmannen Paul Werner tillstädes warande, intygar, nembligen att wid förenämbde tijd hafwa desse personer i samma gårds, men han ej annat wettat än efter ders utsago att de woro laggifta personer, hafwandes qwinsfolket först kommit in till honom med 2ne st barn och karlen efter, då Paul Werner herbergerat barnen i sin stuga men de andra legat uti en annan stuga i samma gårds derest änkan Börges Britta bodt.

Om de ej warit tillsammans förr än de kommo hijt till staden, hwar till Ekman i förstone nekade, men omsider tillstods att de först råkat hwar annan wid fiälster (Fjälster) giästgifware gårds 1½ mijhl här ifrån staden, då de skola satt möthe här 8ta dagar der efter, emedan han då gådt till Westerwijk. Om de der i giästgifware gården ej haft kiötsligt beblandelse med hwar andra; hwar till Ekman swarade Nej. Om han ej weet hwarest denna qwinspersonen Anika Nills dotters föregifne man Eskill Sörensson har bodt eller wistats, emedan af Stockholms stads södra kiämnärs Rätt ransakning befinnes dett hon i de måhl osanning berättat att bemälte Eskill skall med henne bodt i Östergötlands och Torpa socken, der han skall blifwit döds för 7: åhr sedan, hwartill doch uppå högwälborne herr Landshöfdingen Ekeencronas der öfwer giorde inqvisition Pastor med församblingen därstädes swarat sig aldrig kiänt samma personer, der uppå swarade Ekman sig om hennes giftermåhl als intet mehr wetta, än dett hon sagt sig warit gift med mehra nämbde Eschill.

Om han icke är skilder ifrån sin hustru Elin Olofs dotter i Consistorio, dett han nekar sig ej wetta uthaf, mehrän att de en gång warit samman i Consistorio, Rätten lätt honom föreläsa högwählborne herr Baron Ammiral och Landshöfdingens bref, som postitie berättar att de äro åthskillde i Consistrio, men Ekman nekar lijka fullt dertill.

Qwinsfolket Anika Nils dotter förehades, och tillfrågades, om hennes föregifne man Eschill Söresson är ännu i lifwet eller hwarest hon med honom tillsammans bodt; swarade att de bodt tillsammans uti Torpa socken i Nörra Giöinge härad i Skåne, men mannen skall dödt in imot för 8 åhr sedan och blifwit begrafwen i Torpa kyrkiogårds af en präst som heet herr Hindrich, skolandes Eschill Sörensson warit ägta fadren till de 2ne flickorna hon här med sig hafwer. Hwarest hon och Ekman först haft sitt umgiänge? Rehp: Först här i staden men änteligen bekiände att de råkats ett litet tycke ifrån fielsters krog derest Annika suttit wid landsvägen och i dett samma att denne Axel kommit, har hon begiärt elds uthaf honom att tända på sin pipa med, då Axel stadnat hoos henne och de begynt tahlas med sampt supit Bränwijn som kånan haft i en liten flaska, skolandes karlen frågat om hon war ogift och då hon swarat sig wara änka, skall han sagt det han och war ogift och att de kunde på det sätt hielpa warandra, der uppå skola de mehr än hafwa dagen warit tillsammans der uthe på marken och under det haft 3ne gånger med whar andra kiötslig beblandelse.

 

Vimmerby rådstuga, 2 oktober 1729

Samma dag, continuerade rådstugu Rätten med ransakningen öfwer Axell Ekman och qwinsfolket Anika Nils dotter; Karlen förehades och frågade om han widgår qwinsfolkets bekiännelse, att de wid fielsters giästgifware gårds haft första kiötsliga omgiänge med hwar annan, men han nekar alldeles der till och påstår, att han första gången häfdat henne här i staden, men widgår äntligen att han en half dag warit der wid krogen med henne tillsammans, men icke något lättfärdigt med henne bedrifwit, förr än här i staden. Qwinsfolket hemptades up uthur arrensten, och tillfrågades henne om hon giör i dags enahanda bekiännelse som igår? Men hon swarade sig af häpenheet i går fält de orden att Ekman första gången haft beblandelse med henne wids fielster, skolandes som hon nu berättar, icke heller Ekman fådt sin willja med henne första natten då de här i staden legat, uthan andra natten skall det första gången skiedt. Karlen tillfrågades änu en gång om han någonsin warit volunteur eller ej; der på han swarade med contestation det han aldrig warit volunteur eller någonsin i tienst sedan han fick afskieds för Båtsman; Såsom ingen annan bekiännelse af desse personer ärhållas kunde, hwarken om den omtalte Eschill Sörensson antingen han ännu lefwer eller om han wardt Anikas laggifta man, ej heller om Ekman är volunteur, ty företog sig Rätten att examinera föst denne kånas yngsta flicka, Kierstin 10 åhr gammal uthaf whilken ingen uplysning kunde ärnås hwarken om ett eller annat utan syntes hon wara mycket wähl informerat af sin moder om hwad swar hon skulle uthi alt det henne om deras väsende kunde blifwa frågat, Särdeles som denne flickan om dess föregifne fader Eschill Sörensson giorde med modren en alldeles lijka beskrifwning, hwilket så mycket otroligare synes, som derest denne Eschill skulle för 8: åhr sedan blifwit döds, hade denne flickan så som då högst 2: åhr gammal, kunnat litet eller intet weta tahla om honom, det hon likwähl så tydligen och wist framförer lijksom wore det nyligen passerat; Lijkaledes blef den andra flickan Anna Maria af Bestienterne upsökt i staden och för Rätten framskaffad, warandes hon 15 åhr gammal, gaf icke heller det ringaste annat ords till swar på förestälte frågor än modren och systren, säijandes sig intet hafwa annat att berätta, uthan dess fader warit krymplingen Eschill Sörensson som skall bodt i Torpa socken i Skåne och derstädes blifwit döds för några åhr sedan; Protocollet uplästas och widkiändes.

Resolutio:

Sedan med högsta flijt blifwit ransakat öfwer för afskiedade båtsmannen Axel Ekmans och qwinspersonens Anika Nills dotters med hwarandra bedrefne hordoms last, men ingen annan bekiännelse af dem ärhållas kunnat, än att dhe Enkelt hoor begådt, hwarföre de sig laga plicht underkastat, hade rådstugu Rätten gierna åstundat detta måhl med äntelig och behörig domb att straqt kunna afhielpa; men alldenstund så wähl af de förra som den nu härstädes hållna undersökning befinnes, med whad dierfheet (djärfhet) desse personer den ene osanningar efter den andra förebrackt. Ty har uppå deras blotta föregifwande och en ofullkomlig rannsakning rådstugu Rätten ej boort understå sig att detta lägersmåhl för enckelt hoor ansee, innan som igenom högwählborne herr Barons, Ammiralens och Landshöfdingens höga ebetes föranstaltande blifwer uti Christianstad Lähn, Norra Göinge härad och Torpa socken inqvisererat och der ifrån säkert beskied ärhållit, om Anika Nils dotters föregifna man, krymplingen Eschill Sörensson derstädes bodt sampt döds och begrafwen blifwit, såsom och om hon warit hans laggifta hustru och under warande Ecktenskap med honom de 2ne flickorna Anna Maria och Kierstin sammanaflat, öfwer hwilket alt ännu intet bewijs wid någon domstohl förebragt wordet; Kärandes och högwählborne herr Baron, Ammiral och Landshöfdinge ifrån höglofl. Kongl. Ammiralitets Collegio närmare underrättelse affodra, om karlen Axel Ekman derstädes såsom volunteur står annoterad, hwar till han allades nekat, emedan onödigt synes honom innan slijk underrättelse ehrhållas att dijt förevijsa till ransakning och dombs undergående, uthan kunde i fall han derstädes ej ovidskiännas skulle, komma på en gångs tillika med kånan här att dömas och straffas, fördeles som de nu äntligen bägge påstå sig alldraförst här i staden sitt lättfärdiga umgiänge med hwar andra plägat, skolandes bref här om jämpte ransakninen med nästa Påst till Baron Ammiral och Landshöfdingen afgå; Imeedlertids och som innan alt detta som defideres kan återkomma, någon tijds synes förelöpa och här i staden inga säkra huus till slijkt partils förwahrande finnas, ty böra de till Callmare slott af geraldiger karlen Pehr Larsson under säkret fångligit förwahr återföras. Actum ut supra.

Anika och Axel förpassades nu åter till slottshäktet i Kalmar. Att sitta fängslad där på vinterhalvåret var ett straff i sig självt, den kalla vinden plågade fångarna som hade lite att värma sig med. Sjukdomar härjade i häktet, och maten var knappt tjänlig som föda. Dessutom var det ofta våld mellan fångarna. Hur gick det då för de anklagade, som under två års tid förpassats mellan olika häkten och domstolar? Upplösningen kom två månader senare…

 

Vimmerby rådstuga, 1 december 1729

Sedermehra företog sig Rådstugu Rätten att widare examinera de ifrån Callmare Slått åter hitförsända delinqverter (brottslingar), förrymde volunteuren Axel Hansson Ekman och kånan Anika Nills dotter, hwilka med hwar annan hoor bedrifwit och deröfwer så wähl wid åthskillige andra domstohlar som äfwen här wids rätten 1 och 2 october förhörde blifwit, men förmedehst dras framförde osanningar då icke kunde dömas förrän säkert beskied inkomma skulle om Axel Ekman wärkligen står wids Kongl. Ammiralitetet för förrymd volunteur annoterad, sampt om efter kånans Anika Nils dotters föregifwande hon ägt någon man benämbd Esckill Sörensson, som skall med henne bodt i Torpa socken Göinge härad och Skåne, och därstädes döds blifwit, som hon wid sisthållne ransakning berättat; öfwer hwilket alt uppå Rådstugu Rättens anhållan och skrifwelse högwählborne Herr Baron Ammiral och Landshöfdingen affordrat och jempst höggunstligt swar under d 22: nästförwekne November hitsändt sådanne säkra underrättelser, som in actis finnes.

Axel Ekman uphämptades uthur arresten och förelästes honom först dess inför RådstuguRätten d 1 october sistlidne giorde förnekande att han aldrig warit volunteur wid Kongl. Ammiralitetet, hwarefter uplästes högloflige Kongl. Ammiralitets Collegii under d 23 october nästl. Till högwälborne Herr Baron Ammiral och Landshöfdingen von Philander af låtne skrifwelse, med föranmälande att berörde Axel Falch, som nu sedermehra kallat sigs Ekman, har stått wid öfwerstleutenanten och tygmästaren Wälborne Herr von Reichenbacks Compagnie och d. 5 September 1726 der ifrån förrymt, skolandes han nu böra under fängligit förwahr till Carlscrona försändas, att undergå laga straff för dess förrymmande och sedan under Compagniet lefwereras, med mehra den med Rådstugu Rätten Communicerade skrifwelse innehåller. Warandes äfwen af högbemälte Kongl. Collegii bref daterat d. 12 september 1726 till dåwarande Landshöfdingen nu afledne högwählborne herr Baron och General majoren Fleetwood att intaga dett berörde Ekman då straxt efterlyst blifwit.

Hwar uppå Axel Hansson tillspordes, om han ännu nekar der till, att han wids Kongl. Ammiralitetet och före nämbde Compagnie stådt, såsom volunteur och der ifrån i september månad 1726 afrymbt, hwar tills han änteligen swarade, att han samma åhr gådt till Carlscrona och blifwit wid Compagniet antagen och der wid stådt ½ åhr, men sedermehra derifrån rymt hem till sin fader som bodt i Ekesiöe stad, men är nu döds blefwen, skolandes Axel därstädes warit, då det lyst efter honom.

Sedermehra frågaades honom, om han ej blifwit i ven o Consistoris skild wid sin hustru Elin Olofsdotter? Uhp: att han icke weet der om mehr, än att de en gång warit inne för Consistoriet, men han ej undfått något skilljebref, uthan lärer hustru det hafwa, som skillnaden begiärt.

Om han ej weet till att säija hwarest kånans Anika Nills dotters föregifne man Eschill Sörensson skall warit tillfinnandes, och om kånan aldrig för honom bekiänt sanningen der och? Uhp: Att hon aldrig annat sagt för honom, än det hon är änkia och haft, bemälte Eschill till man som skall bodt i Torpa och der döds blifwit för 7 åhr sedan. Widare hade han hwarken om sig sielf eller kånan Anika Nills Dotter att bekiänna, uthan att de med hwar andra hoor bedrifwit och sitt lättfärdiga umgiänge här i staden begynt, hwar om förra ransakningen bredare förmäler.

Kånan Anika Nills dotter förehades och förmantes att bekiänna med hwar hon sammanaflat de 2ne flickorna Kierstin och Anna Maria, alldenstund efter behörig och noga hållen inqvisition i Torpa socken, Göinge härad och Skåne äfwen där ifrån giltige bewijs inkommit att aldrig hwarken hon eller hennes föregifne man Eschill Sörensson derstädes någonsin bodt, ej heller han der döds och begrafwen blifwit, sampt att Kånan wid hållen sidstl. Ransakning sanning löst berättat; Men hon påstår ännu att alt skall wara sanning, som hon i dij måhl bekiänt, tilläggiandes det Axel skall emellan Stockholm och Upsala sönderrifwit hennes änckiepass, dett hon meed trug tagit ifrån henne och först upslitit en eenstyfwer (ett öre) på henne innan hon passet till honom lembnat, skolandes så länge det warit i behåld, hon fådt bruka herrans högwärdiga nattwards så wähl i Norrkiöping som i Dårby kyrka och äfwen i Callmare Hospitahl, hwarest skall warit en finsk präst.

Kånan åthwarnades så med alfwarsamma som bewekelige föreställningar, allt redeligen uppenbara sanningar och tillfrågades ytterligare hwar ifrån hennes omtahlte man Eschill kommit och på whad sätt hon med honom gift blifwit? Uhp: Att Eskill Sörensson warit barnafödd i danska Norrje, derest hans fader skall warit Skallmäjeblåsare, hafwandes samma Eskill kommit med Kånan tillsammans i Landscrona, hwaest hon skall på slåttet blifwit uppföd och hennes fader wait soldat benemdt Nills Winck, skolandes krymplingen Eskill tillika med denne kånan fölligdt åth ifrån Landscrona till Torpa socken och blifwit efter upwist richtige pass, sammanwigde af Cappellanen (kyrkoherdens medhjälpare) der sammanstädes herr Hindrich uti hans huus, hwarefter der sedan skola farit omkring landet och hennes man med spelande på viol förtient sig och henne födan, men i Torpa kyrkiogårds skall, som kånan berättar, han wara af bemälte Hindrich begrafwen.

Alldenstund ingen annan utsaga och bekiännelse af kånan Anika Nills dotter stod att ärhålla, än att dess 2ne döttrar äro af äqta säng födde och hon warit änka och ogift, då Axel Hansson med henne i umgiänge kommit, ty kunde Rådstugu Rätten med denna ransakning afslutande ej längre uppehålla, utan stadnade heröfwer fölljande uthslags:

Alldenstund ifrån Kongl. Ammiralitetet i Carlscrona förrymde volunteuren gifte karlen Axel Hansson Falck friwilligen tillstådt och bekiänt sig med ogifta kånan Anika Nills dotter hafwa änckelt hoor bedrifwit, så skulle wähl rådstugu rätten i anledning af Kongl. majst. Förordning af d 2 maij 1685 § 7 sampt Kongl. Resolutionen af d 9 februarij 1695 honom Axel Hansson för detta dess häri staden begångne Criminalie brott döma och äfwenwähl afstraffa låta; men emedan det befinnes, att han wid Kongl. majestäts Siömilice stådt i wärkelig tienst och der uthur afrymt, warandes så wähl af Kongl. Maijstäts Siö som Krigsartilar att intaga, dett en dehl rymmande kommer för halls och lif, sak att ansees, fördenskull och som Rådstugu rätten ingen underrättelse der om äger på hwad sätt och wid wad tillfälle denne karlen kan hafwa rymt, och det elliest bekant är, att han sig tillförene med rymmande försedt, och straffat blifwit, ty pröfwade Rätten skiähligt att innehålla med hans härstädes begångne brått afdömmande, och honom jemte rannsakningen till Callmare försända att der ifrån widare till Kongl. Ammiralitetet i Carlscrona befordras.

Men hwad Kånan Anika Nills dotter widkommer, plichtar hon i förmågo af 1653 åhrs straffordning för begångit änckelt hoor sina 40 daler silfvermynt, men som hon ej orkar betahla, afstraffas hon med 16 par rijs 3 slag af hwart par, börandes enligt kyrkiolagens 9 Cap: § 4 stå tre söndagar å stads på plichtebänken sampt der efter undergå uppenbar skrift och aflösnings. Actum ut supra.

 

Källreferens:
Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:6533 (1721–1729) Bild 5860 (AID: v280120.b5860)
Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:6533 (1721–1729) Bild 5880 (AID: v280120.b5880)
Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:6533 (1721–1729) Bild 6130 (AID: v280120.b6130)
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s