Simon i Korka i slagsmål

Den 21 februari 1730 vid Vimmerby rådstuga hade garfwaren Mäster Jochim Henric Mankell låtit tills i dag instämma Simon Simonsson i Kårcka som är beläget på stadsens grund, för det han 1) d. 14. Huius öfwerfallit dess hustru Annika Linck uti förstugan som är emellan deras stufwor samt opryckt dess stugudörr med uthbristande uti mångfalldiga skiällsordh på Mankell af rackare, skiällen, tiuf och hund med mehra. 2) För det Simon d. 18. Huius warit åter inne i dess stufwa och öfwerfallit honom och dess hustru med skiällsordh af tiuf, skiällm och märflängare. 3) För det Simon med dess hustru Margaretha Johans dotter, döttrarne Lisken och Brigitta och sonen Jonas sidstnämbde dag åter inkommit till honom, försedde med stafrar och såstänger, samt swårligen tracterat honom och dess hustru, uthkiört dem med deras späda barn uthur stufwan, uttagit der uthur 3ne fönster, medan de warit inne, och utgutit skiällsordh på dem och dess slächt. 4) För det Simon uthur garfwarens stallrum uthkiört dess häst och i stallet på hans foder insatt sin sons häst. 5) För expenser.

Till wittnes i denna saak hafwer käranden låtit instämma hattmakaren Mäster Samuel Dahl för detta miölnaren Eric Jonsson och dess hustru Kierstin Johans dotter sampt hustru Brigitta Bengtz dotter ifrån Södra Fogellhemb.

Parterne med wittnen woro alla tillstädes, kiäranden förklarade sig ingen ting hafwa att föredrag annat än det stämbningen innehåller, begiärandes att wittnen måtte blifwa afhörde. Swaranden androg, det han eij hafwer något jäf emot de framstälte wittnen, hwarföre aflade de med hand å Book den wanlige wittnes Eeden och dereffter berättade hwar för sig, som fölljer:

Mäster Samuel Dahl wittnade, att då han i förleden onsdag warit hoos garfwaren Mankell i Korka att af honom handla fallspån, har garfwaren warit uthe och wattnat sin häst hwar effter han satt honom in i en kiällarswahle och gifwit honom äta, då Simon kommit uth och sagt: Om du intet stänger igenom min kiällardörr så skall den och den fahra i hufvudet på digh, der på gick mester Dahl in med garfwaren i dess tuga, då han hörde Simon säga, du gambla tyfwatijk, will du intet uth ännu? Litet der efter har Simon kommit in i Mankells stuga och satt sig på en huggstock in om dörren, då han sagt till garfwaren: Kan iag intet få igen men mössa, då den andra swarat, sig eij hafwa hans mössa, uthan fordrat bewijs deröfwer, hwilket Simon sagt sig kuna biwisa, sägandes: Du skall rätt nu få titta i gluggarna och skall jag lyfta fönstren och dörren af hakarna, och i det samma kallat garfwaren Märflängare, då garfwarens hustru swarat Simon: Då är man lijk dig, som går i boden och stiähl kalck, der uppå hafwer Simon gådt uth men straxt kommit in igen, satt sig åter på huggstocken och mullrat några ordh för sig sielf, då witttnet hört honom säga att garfwarens hustru ridit uti socknen medan hon war hedan, då garfwaren sagt: Det är oförlijkt än det att du slog min hustru då hon war hean, hwar på Mankells hustru sagt sig hafwa der öfwer wittne nog, tagandes fram uthur vaggan en hoop hår.

Erich Jonsson wittnade, att d 12: huius har han suttit inne i Simons stufwa, då dörren stådt uppe och har han hört att de swurit uthe i förstugan sampt sedt att Simon och garfwarens hustru stådt och hållit hwar annan i håret, äfwen har och wittnet hört, att Simon kallat den andra rackare, skiällm, tiuf och hund, och skall garfwarens hustru uthgutit lijka skiälls ordh på Simon igen, men icke har wittnet så noga kunnat åthskillja hwad ordwäxling dem emellan warit, skolandes Simons hustru kommit och skillt dem åth och skuffat in sin man igenom sin stufwudörr; berättandes wittnet att trätan der igenom kommit, i det garfwaren lagt rijs och wedbråte för Simons boddörr.

Hustru Kierstin Johans dotter wittnade, att d. 12 huius, som war i torsdags 8 dagar sedan, har hon warit uti en kammare innan före Simons stufwa och wäl hört att de dundrat och slagits uthi förstugan, men icke har hon sedt huru det tillgådt förr än Simons hustru skutit in sin man igenom stufwudörren, hwareffter garfwarens hustru sagt till wittnet: Sij hwad blodwijte iag fådt, hwilket och wittnet sedan sedt att hon war blodig och rifwen på kindbenet.

Sedermehra skall och i förledne onsdag Simon och garfwaren och bägge deras hustrur warit alle ihop med hwarandra ock slagits uti garfwarens stugudörr sombligen innan och somblige uthan före då Simons dotter Lisken sprungit till och sagt åth garfwarens hustru det hon icke skulle draga hennes moor i håret, och skilde dem så åth, hwareffter Simon fuhrit inn med i garfwarens stufwa, och dörren blifwit igenslagen så att Simons qwinsfolck intet sluppit inn då de gådt åstad och tagit uth 3: stycken fönster men det 4de har garfwarehusturn slagit uth och sönder, änteligen har dörren låtit opp och Simons qwinsfolck gådt in samt haft honom uth med sig der ifrån, så har och wittnet hördt att de warit lijka oförskiämbda mot hwar annan med skiälls ordh af tiuf och skiällm, rackare och märrflängare. Widare har och wittnet sedt att Simon ledt uth garfwarens häst uthur stallet som är en gammal kiällare, och ledt sin sons häst der inn igen.

Hustru Brigitta Bengts dotter berättade, att hon har wäl i förleden onsdag warit uti garfwarens stuga då Simon kommit der in och frågat effter sin myssa, men hwad de mehra tahlts widh, har wittnet eij hört emedan hon gaf ingen acht på hwad de sagt, då de woro druckne.

Kiäranden påstår plicht för all den oförrätt honom är tillfogad och måste swaranden wara answarit för det läder han har om händer att förfärdiga emedan Simon uthdrifwit honom uthur stufwan och tagit uth fönstrerne der lädret ligger, hwaremot swaranden påstår att han må slippa den giästen uhr huset, som han till sig intagit, hafwandes han i förleden höstdag honom utsagt, men han ändå skall med twång sittia der qwar.

Härutinnan giorde Rätten effter fölljande sluth och domb:

Rådstugu Rätten hafwer af parternes tahl och gienswar sampt särdeles af de producerade wittnens enunciatis (angivelser) och berättelser inhämptat, hwad ogudachtigt och straffbart lefwerne och owäsende dageligen föres emellan desse parter och någrannar (grannars granne); Till hämmande och förekommande hwaraf Rådstugu Rätten  skiähligt pröfwar att föreläggia garfwaren mester Jochim Henric Mankell 14 dagars tijd, då han bör medh sitt huushåldh wara ifrån Korka afflyttiad, hwarjempte äfwen Simon Simonssons härigenom förplichtad warder att på nästa allmänna Rudstugu dagh in för Rätten framwijsa hwad besittning frijhat han sig på stadens grund kunna förwärfwa. Imedlertijd och alldenstund det är wordat fulltygat, att Simon Simonsson 1) d. 12 huius kallat garfwaren Mankell och dess hustru märflängare och tiufwatijk, hwar emot garfwarens hustru beskyllt honom för det han brukar gå i annans bodh och stiähla kalck, det hon liijwähl nu icke påstådt bewijsa. 2) Att Simon och hustru Mankell straxt dereffter på samma dagen med hwar andra slagits och hårdragits, hwar wid den senare fådt ett blodwijthe i ansichtet, då och Simon ropat: Du rackare, skiällm, tiuf och hund, hwilcka alla oqwädins ordh garfwarens hustru tillbaka uthgutit på Simon. 3) Att bägge karlarne med deras hustrur åther d. 18 huius slagit och hårdragit hwar annan uti Mankells stufwudörr, sampt alla warit lijka ofröskiämbde med oqwädins ordh, uthropandes den ena den andra för tiuf och skiällm, rackare och märrflängare.

För den skull plichtar Simon Simonsson för det han 2ne särskilte gånger hårdragit och slagit, i förmågo af 12 Cap: Såramålsbalken med willja; sina 4 gånger 6 marker silfwermynt, såsom och för de åkomne och blodwijte hustru Mankell af honom fådt, 12 marker silfwermynt argumento 9 Cap: ejusd: tituli, äfwenledes för 10 stycken på garfwaren och dess hustru uthgutne oqwädins ordh, 10 gånger 6 marker silfwermynt, enligt Rådstugu bokens 31: Cap: §2: I anseende till hwilka lagsens rum hustru Mankell för hårdrag och slagh dömes till 4 gånger 6 marker silfwermynt sampt för 5: oqwädins ordh till 5: gånger 6 marker silfwermynt böter. Äfwenledes plitchtar garfwaren Menkell för hårdrag och slag 2 gånger 6 marker och för qwädins ordh 4: gånger 6 marker silfwermynt.

Hwad Simons hustru Margaretha Johans dotter angår, så emedan wittnen intygat att hon sidsta gången eller d. 18 huius warit med de andra lijka dehlachtigh uti slagsmålet och oqwädins ordh uthgiutande, ty warder äfwen hon med 6 gånger 6 marker silfwermynt böther belagdh;

Beträffande garfwaren Mankells instämbde tahlan om den af Simon och dess folck föröfwade hembgång, så emedan intet skiäl deröfwer är inkommit, ty blifwer swaranden i dij måhl lag likmätigt frijkiänd; men skulle någon bewijslig skada och olycka hända på det läder garfwaren hafft under händer att förfärdiga, bör Simon derföre wara answarig och effter mätismanna ordom (värderingsmans uttalande) dem samma ärsättia, särdeles som han förr än dess inhyses man kommit lagligen att uthflyttias, uthtagit fönsterne uthur stufwan, och honom således ålegat wårda hwad der inne kunnat finnas. Härrörande sluteligen kärandens klagan, att Simon tagit hans häst uthur dess strallrum och insatt sin sons häst på kiärandens foder, så emedan sådant staxt blifwit rättat och ingen skada bewijses der igenom wara någon tillfogad, ty dömmer Rådstugu Rätten Simon Simonsson i dij måhl för mäster Jockim Mankells tilltahl frij. Actum ut supra.  

Den 11 maj 1730 vid den allmänna rådstugan, insunuerade stads torparen Simon Simonsson i Krocka en skrifft, hwar igenom han anhåller att blifwa förskont för de af Rådstugu Rätten honom och dess hustru ådömde 33: daler silfwermynt slagsmålsböter med mehra, eller och att han måtte få samma afsittia uti arrest; Hwar öfwer resolverades, att som tillgång hoos honom finnes till samma böter ärläggieande och här under verserar så wähl Kongliga Maijestäts höga rätt som stadens, så kunde Rätten denne dess ansökning icke bijfalla.

Källreferens:

Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:6534 (1730-1735) Bild 100 (AID: v280121.b100)
Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:6534 (1730-1735) Bild 380 (AID: v280121.b380)

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s