Bråk om en brunn 1731

Den 17 maij 1731 hölts ordinarie rådstuga, sedermehra lätt Rådstugu Rätten sig förekomma den beswärsskrift, som sämskemakare änkian hustru Anna Möller deröfwer insinuerat, att handelsmannen Östen Beckstedt skall förwägra henne frij tillgång till wattens hämpltande i hans gård uthur den brunn, till hwad uparbetande och förfärdigande hon hafva bekåstnaden skall effter öfwerenskommande med hustru Anna Rosenhagen gjort, då hon war ägare af bemälte gård, hwilken sedermehra dess nu warande man besökiaren Nils Fröberg igenom byte transporterat till afleden handelsmannen Pehr Börjesson, hwars måg handelsmannen Östen Beckstedt nu denne gård såsom arf, possiderar; påståendes hustru Anna Möller det måtte henne antingen gifwas frij tillgång till watten i brunnen, eller betahlning för dess der å giorde bekåstnad.

Här öfwer hafwer handelsmannen Östen Beckstedt uti inkommen förklaring reponerat, att han ingalunda finner sig förplicktad hwarken att lembna hustru Anna Möller något watten tagande i hans gårdh, hwarest den förmälte brunnen är nu alldeles förstördh, eij heller att betahla hennes der å giorde kåstnad, uthan skall hon derom böra sökia Nils Fröberg, om han försålt eller bortbytt någon hennes i gården ägande rättighet, hwarpå hon likwäl icke skall något åtahl giort, hwarken när transactionsinstrumentet uprättades eller när wijdare der med blef lagfarit eij heller wid inventeringen och dehlningen öfwer förenembde afledne Pehr Börjessons qwarlåtene egendomb, förmodandes alltså Östen Beckstedt att för en slijk gravation blirwa frij, förklarad och enligt Bytes brefwet åthniuta frij disposition öfwer alt hwad inom gårdens staquete tompten tillhörer, i widrig händelse finner han sig nögdh att berörde gårde byte må uphäfwas och hwar gå till sin förra egendom igen, med mehra som uti skriffterne widlyffteligare andrages.

Rådstugu Rättens fandt nödigt att här öfwer höra så wäl besökiaren Nils Fröberg som Östen Beckstedt med öfwrige och svåger handelsmannen Börje Beckman, hwilka igenom stadsbetienterne effterskickades och förelästes dem förenembde inkomne skriffter, hwar på Nils Fröberg uthlätt sig, att afledne handelsmannen Pehr Börjesson, som denne gård af honom sig tillbytt, har warit äfwen så wähl som han öfwerens med hustru Anna Möller att hon skulle få niuta brunnen och wattnet då som tillförenne, här emot Östen Beckstedt och Börje Beckman förklarade att de lembna henne gierna hela brunnen, men de willja hafwa tompten reen och åstunda eij widare att hafwa eller hålla någon brunn der på gården, förmodandes att hon bör sökia Fröberg om ersättning, så wida han någon hennes rätt och egendom, uthan lof och tillstånd bortbytet medh sin gårdh.

Resolutio: Rådstugu Rätten hafwer parternes wäxlade skriffter samt deras ytterligare tahl och gienswar i rättwijst och noga öfwerwägande tagit, och ehuruwäl det eij wordet förnekat att ju icke hustru Anna Möller uppå besökiaren Nils Fröberg nu warande hustrus Anna Rosenhagens begiäran, giort halfa bekåstnaden till en brunns uptagande och förfärdigande uti den gård, hwaraf Fröberg för detta ägare warit, men sedermehra bortbytt; dock alldenstund dett contract och öfwens kommande, som i dy måhl emellan hustru Möller och hustru Rosenhagen warit, icke kan eller bör gravera den, som nu är ägare af gården, emedan det giorde gårdabyte befinnes gått i andra och tredie handen samt med lagfart och fasta blifwit Corroborerat, hwarunder och dess förinnan hustru Möller intet klander eller åtahl kan bewijsa sig hafwa giort på någon till berörde brunn ägande rättighet, som och den af henne åberopade sakens instämbning och åhr 1723 fälte resolution icke med ett ordh finnas uthi bemälte åhrs protokoll och dombook omrörd; Fördenskull som handelsmannen Östen Beckstedt bör niuta frij disposition öfwer alt hwad dess nu ägande tompt tillhörer, ty finner Rådstugu Rätten icke skiäligt att förplichta honom till den förfallne brunnens uprättande och wid machthållande till hustru Möllers betiening mindre att betahla dess giorde bekostnad, uthan har hon att derföre tilltahla besökaren Fröberg och dess hustru Anna Rosenhagen med hwilken senare hon om mehranembde brunn och watten tillgång accorderat, det bästa hon kan och gitter, och om hon förmehnar sig der till skiähl hafwa.

Källa

Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:6534 (1730-1735) Bild 1180 (AID: v280121.b1180)
Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s