Hustru Elisabeths stölder i 1600-talets Vimmerby

Vitsippor

Idag tänkte jag att vi skulle ta oss tillbaka till mitten av 1600-talet i Vimmerby och kika lite närmare på en familjs öden i staden, där hustru Elisabeth vid flertalet gånger dömdes vid rådstugan för stöld.

Håkan Andersson svor borgared den 20 april 1664, löftesman var då Brodde Swensson som var hans svärfar. Samma dag valdes Håkan till rotemästare i staden. Men det är inte Håkan utan hans hustru, Elisabeth Bråddesdotter som är den intressanta personen. Elisabeth nämndes som piga den 9 juni 1663, då hon smitit från sin pigtjänst hos löjtnant Börge Sabelsköldh så någon gång efter det datumet skedde bröllopet med Håkan. De nyförälskade bosatte sig nu i Vimmerby stad. Redan året därpå anklagades Elisabeth för stöld av Raal Bothwedsson:    

Den 2 september 1665 ”klagade Raal Botwedsson på Håkan Anderssons hustru Elisabet Broddes dotter at hon honom från tagit een träkanna om 12 öre kopparmynt och ett trästoop om 8 öre kopparmynt. Kannan försålt til Lars Nillssn för enn kanna öhl och en kaka tillhopa räknat för 10 öre. Stopet sålt till Jöns Bengtsson för 8 öre kopparmynt.” Dessutom hade Raal förlorat en mässingsstake som han nu beskyllde Elisabeth för att ha stulit. Någon dom blev det dock inte, då Håkan inte var tillstädes, utan saken sköts upp till nästa rådstuga. Håkan verkade inte ha så bråttom att rentvå sin hustru, då han uteblev från rådstugan den 18 september för vilket han fick böta 3 mark. Inte heller den 30 september dök Håkan upp.

Målet togs upp igen först den 20 december, men då hade Raal Botwedsson avlidit: Dito upsende sal: rådmannens Raal Bowedssons änkia klåckaren Lars Erichsson och Rätten tilkenna gaf efter hennes sal: mann hafwer några resor anklagat Håkan Anderssons hustru Elisabeth Bråddes dotter om enn messnings liusstaake och en trääkanna och ett trästopp och hennes sal: man för detta icke saaken till enda uthfort, och han nu i medler tijdh ähr dödh worden och hon nu meera ähr en åldrigh qwinna och weth inthet något synnerligt her om wille hon icke heller meer der om taala eller sit samwet beswära, helst på sine ålderdoms dagar, och tilstundandhe höghe Juhlefest, uthan lemna det till Gudh och tijdenn.

Så den gången blev det inget av med någon dom för det som Elisabeth stulit, och troligen så lärde hon sig inte något av detta, för snart stod hon åter i Rådstugan, anklagad för stöld:

Den 9 februari 1667 anklagadhe Hans Georgh (Linck) sämskemakaren Håkan Anderssons hustru Elisabet Broddesdotter hafwa stulit ifrån honom 14 stycken lärffsgarn och 7 små Blåånegarns garn. Aff hwilka han hafwer igenn fått 18 stycken och honom ähnu 3 st: feelar. För detta fick Elisabeth böta det tredubbla värdet av det garn hon stulit.

Vi går nu tre år framåt i tiden, och kommer till 1670. Håkan och Elisabeth har varit gifta i sex år, och nu är det återigen dags för Elisabeth att kliva fram för rådet i Vimmerby rådstuga:

Den 18 Junij 1670 anklagadhe byfogden Elisabet Broddesdotter för det hon i går stora bönedagen hade waret uthur kyrkan alle tre predikningarna, derföre drages till henne mistankar, effter utur h: Elin semskemakaren kiällare är stulet någet tobak, Skånsill och öhl, att hon det måtte giort hafwa, framhade en lijten poike Nils Persson hennes egen systerson om 8 åhr, hwilken säger sigh waret med henne wed Elin semskemakars kielledöör, der hon bröth opp dörrn medh en knijf och tog femb öre penningar, och wed kielledörrn hang ett klädhe, der uti lade hon någre siller och en half rulle tobak; Ett kruus hade hon med sigh som går tre kanner uti, detta tog hon och bad honom tijga, och lofwadhe honom en half öre den fick han intet, och gick sedan i en råglycka.

Frågades hennes man Håkan Andersson om han wille swara för sin hustru, der till han sadhe, nog hafwer hon någet stulet så må hon sielf swara. Denne Elisabeth hades till förhör, och nekte fuller: Förstone sigh någet taget, lichwähl om sidher eefter skarp ransakan, bekiendhe tiufnaden som effterfölliar:

30 stop öhl, 9 öre
2 öre kopparmynt
4 alner tobak, 1 mark 8 öre
3 st Skånsiller 6 öre    

Resolverades det Elisabeth Broddesdotter betaler tiufnaden, och böte tredubbelt effter 3 puncten Straffordningen, och för det hon stora bönedagen war uthur kyrkan plichta effter Bönedag placat: 40 marker och fly uthur staden effter hon så offta har waret beslagen med tiufweri.

Elisabeth hade nu alltså förlorat stödet av sin make, och hela stadens företroende på grund av hennes återkommande stölder. Detta är sista spåret i domboken efter Elisabeth, och den 5 oktober året därpå 1671 nämns hennes make Håkan för sista gången; ”…antoge sigh Brodde Svensson, Suen Giötersson, Håkan Andersson och Bengdt Båtsman att reparera och teckia skolemester gårdhen.”

Innan vi lämnar denna familj bör även Elisabeths systers öde nämnas. Sigrid som var storasyster till Elisabeth var gift med Erik Johnsson, även han borgare i Vimmerby. Erik var son till borgaren Joen Nilsson och dennes hustru Brijta.

Men vid årets första rådstuga den 10 februari 1658 kan vi läsa om hennes makes tragiska öde; ”Samma dagh instelte sigh för sitiande Rätten hustru Segredh Bråddes dotter medh sin fader Brådde Swensson, och sin sal. Mans Erich Jonsson morbroder Hans Erichsson och sin sal. Mans broder Anders Jonsson, klageligen tillkenna gaff huru hennes sal. Man Erich Jonsson förleden söndagz natt, emillan söndagen och måndagen, som war emillan den 7 och 8 Feb: ithi Peer Bengtssons gårdh bleff ynkeligen ihiälslagen och bekommet 6 styngh, såår aff han strax på stunden ähr dödh blefwen, förmante det dråpet vara skiet af Ryttemestaren Skönbäck af tyskarne, och öfwerste Otto Wilhelm Perssons Regemente…”

Sigrid levde kvar i staden efter sin makes död, efter vilken hon endast hade en dotter vars namn är okänt. Det verkar som att hennes svärfar dog samma år som Erik blev mördad, och därefter brukade hon och svärmodern varsin del av Joens gård. Men Sigrid levde nu ett hårt liv, då hon var helt utfattig, och nämns sista gången i domboken i 1669 års restlängd.

(Fotot ovan är taget i Gästgivarhagen, mitt emot Östra tullstugan.) 

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s