200 år sedan Vimmerby stad brann ner

Jag har skrivit om de hemska bränderna i Vimmerby både i min första bok ”Vimmerby stads historia” från 2015 och även här på bloggen. Idag ramlade jag på en artikel från Upsala Stads och Länstidning från den 8 mars 1821, och tänkte låta er ta del av den här. Den beskriver den hjälplöshet och det kaos som rådde denna dag i vår stad för 200 år sedan:

Wimmerby Morgonen den 24 Febr. uppkom en häftig wådeld, så widt man ännu känner, uti Apotheket, som är beläget nästan midt i denna stad. Den förfärliga storm som rasade kringspridde elden med hastighet. Släcknings-anstalterna woro i dåligt tillstånd och alldeles otillräckliga wid en större brand. Omtankan att söka undanrycka lågorna det lilla man ägde och misströstan kunna bidraga något till gemensam räddning, försatte dessutom inwånarne i en nästan owerksam willrådighet i afseende på släckningen.

Sedan allmoge från kringliggande byar hunnit ankomma, började man tänka på brandgators öppnande, hwilket ock under några unga Militärers ledning med biträde af ett litet antal Soldater och Dragoner werkställdes med framgång, så att elden hindrades att widare framtränga. Emedlertid woro inom några timmars förlopp 30 a 40 gårdar lagda i aska och enligt uppgift 5 a 600 personer utan tak öfwer huvudet. De hus, som icke lidit af branden, äro dock skadade och utblottade på möbler och husgeråd, hwilka utkastades om hwarandra på gator och gränder, för att bortföras undan elden. Ibland de mäst lidande inwånarne äro Apothekar Bergelin med hustru och twenne små barn, hwilka icke engång kunde rädda sina kläder. Likaledes Capiten Löfwenadler, hwilken, utan stånd att sielf röra sig från stället, bars af halfnakna barn undan lågorna ifrån det ena huset till det andra. För hela ordet är derjemte apothekets förlust ganska kännbar under en nästan allmänt gångbar sjukdom, då man nu nödgas söka läkemedel på 10 a 12 mils afstånd från hemorten.

Skadan är nästan oberäknelig för en så liten och fattig stad. De bäste enskildte husen, till en del nybyggde under de senare åren, afbrunno; äfwenså Rådhuset, Rectorgården, Stadens Magazin, hwarest man nyligen insamlat det spannmålsförlag, som war ämnadt till undsättning för fattige och behöfwande borgare, hwilka under sommarmånaderne hafwa liten eller ingen förtienst och ringa afsättning på sina små förlager; slutligen försam-lingens enskildta Fattigmagazin med all den deri befintliga och för årets behof påräknade spannmål. Med möda räddades genom någre tilltagna bönders behjertenhet Scholhuset och kyrkan med dess tillhörigheter; det förra blef likwäl illa skadadt och kan ej utan betydlig reparation begagnas. Skoleungdomen lärer ock i anledning häraf blifwit hemförlofwad.

Till ytterligare olycka bidrog äfwen att torget war uppfylldt af salustånd efter den ännu ej aflysta marknaden; från de flesta woro warorne icke bortförda, hwarföre en stor del af både främmande marknadssiökande och stadsboer sågo sin egendom uppbrinna, utan att kunna rädda den.

I anledning af ofwanstående underrättelse öppnas en Subscription hos Mad. Boktryckare Palmblad & Co för de brandskadade i Wimmerby. De inflytande subscriberade penningarne skola med det första öfwersändas med posten till Wimmerby och för dem skall i denna tidning redowisas.  

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s